Vedtekter for Dragaberget Barnehage SA

 
 

§ 1       Navn og eierforhold

Barnehagens navn er Dragaberget Barnehage SA, Dragabergveien 2, 4085 Hundvåg, barnehagen er et samvirkeforetak.

Styret kan for fremtiden endre disse bestemmelsene.

§ 2       Formål

Dragaberget Barnehage SA skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i  humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

§ 3       Opptak

1.1        Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen

1.2        Opptakskrets er Stavanger kommune. For det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen. De samme opptakskriteriene som nedenfor gjelder.

1.3        Hovedopptak av barn til ledige plasser skjer etter registrert søknadsdato med søknadsfrist 1. februar.

1.4        Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas i barnehagen etter skriftlig søknad.

1.5        Barnehagen er åpen for barn fra 9 måneder. Barn som får tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det året de fyller 6 år. Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, jf. Lov om barnehager § 13.

b) Søsken av barn som har plass i barnehagen

c) Daglig leder skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns-og alderssammensetning i barnegruppen. (Med balansert kjønnssammensetning menes her like mange gutter som jenter innenfor hver aldersgruppe og avdeling. Med balansert alderssammensetning menes her like mange barn født i hvert aktuelt årskull på hver avdeling)

d) Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger/beholde ansatte i barnehagen.

§ 4       Klageadgang

Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester. 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

 

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

§ 5       Betaling

Maksimalgrense for opphold i barnehage fastsettes av Stortingets årlige budsjettvedtak (jf. forskrift om foreldrebetaling). Barnehagen følger maksgrense fastsatt av stortinget. Det betales for 11 måneder i året. August er betalingsfri.

Foreldrebetalingen utgjør pr. dags dato kr. 2910,-

Kostpenger er pr. dags dato kr. 350,-

Bystyret fastsetter inntektsgrenser for søknad om moderasjon og friplass ved den årlige budsjettbehandlingen i kommunen.

Foreldrebetalingen innbetales forskuddsvis innen den 11. i måneden.

Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrenter iht. Lov om forsinkelsesrenter, og motregne evt. Utestående i andelsinnskuddet.

Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. Vesentlig mislighold vil eksempelvis kunne være kvalifisert overskridelse av forfallsdato etter gjentatte mislighold.

Før oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal barnehagen skriftlig varsle foresatte om konsekvensen av misligholdet, samt gi en frist på 14 dager til å rette opp i forholdet.

Tilsvarende gjelder ved eventuelle andre former for mislighold av de plikter man har som andelshaver.

Barn som får tilbud om plass ogsom ønsker å vente med å benytte denne plassen må betale vanlig sats. Kostpenger betales ikke før plassen benyttes.

Foreldre som skriftlig har takket ja til plass i barnehagenog som ombestemmer seg før de starter plikter seg til å overholde barnehagens og samvirkeforetakets bestemmelser.

 

§ 6       Leke- og oppholdsareal

Barnehagens leke- og oppholdsareal følger veiledende norm i lov om barnehager. Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4m2 pr. barn over 3 år. Barn under 3 år skal ha om lag 1/3 mer. Lekearealet per barn fastsettes ved godkjenningen, og kan fravike fra den veiledende normen ut fra bygningsmessige eller andre forhold. Utearealet skal være om lag 6 ganger oppholdsarealet inne.

 

 

§ 7       Barnehagens åpningstid

Ordinær åpningstid er kl. 07.00 – 17.00 alle virkedager i året med unntak av planleggingsdager. Barnehagen har stengt alle bevegelige helligdager samtjulaften og nyttårsaften. Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag.

I juli måned er det redusert åpningstid fra kl 07.15 – 16.45.

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er stengt disse dagene.  Vi følger i hovedsak Stavanger kommune sine planleggingsdager.

 

§ 8       Oppholdstid

Barnet skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstid, men kan maksimalt oppholde seg i barnehagen9 timer pr. dag. Brudd på dette kan bli ansett som vesentlig mislighold av medlemmets plikter.  Barn skal leveres og hentes innenfor barnehagens åpningstid, brudd på dette ansees også som vesentlig mislighold og andelshaver belastes etter gjeldende overtidsbetaling etter satser fastsatt av styret, pr. dags dato kr. 300,- pr påbegynt halv time.

Det skal være mulig å ha delt plass, men det er en forutsetting at den andre plassen blir fullt utnyttet av andre, slik at det til sammen utgjør en hel plass.

 

§ 9       Ferie

Barn i barnehagen skal ta ut 4 uker ferie hvert år. Minst 3 uker skal tas ut sammenhengende perioden 1. Juni til 15.august. Barn som har siste dag i barnehagen 14. august eller før, må ha tatt ut 4 ukers ferie før de slutter.

Foreldre/foresatte skal gi barnehagen skriftlig melding innen 15.april om når barnet skal ha ferie. Endringer etter denne tid må avtales med daglig leder.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om ferie når særlige grunner taler for det.
Søknad om unntak sendes daglig leder.

 

§ 10     Oppsigelse

Oppsigelse av en andel/barnehageplass skal skje skriftlig 2 kalendermåneder før barnet slutter.

Ved utmelding av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned. Siste dag i oppsigelsesperioden kan ikke være i perioden 01. Mai til 01. August. (Se samvirkevedtektene §5)

 

§ 11     Internkontroll

Barnehagene følger gjeldende regelverk innenfor området. Det foreligger sjekklister og egne rutiner for oppfølging av bestemmelsene i barnehagen. Vi har et eget internkontrollsystem.

 

§ 12     Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

1.     Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

2.     Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.

3.     Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet

for foreldrenes forhold til barnehagen.

4.     Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første    

foreldrerådet i barnehageåret.

5.     Foreldreråd holdes minst en gang i året – gjerne i forbindelse med årsmøtet.

6.     Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og

alminnelig flertallsvedtak gjelder.

 

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

 

Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

1.      Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

 

2.      Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

 

3.      Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.

 

 

4.      Samvirkelaget avgjør selv om det vil delta med eierrepresentanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.

 

5.      Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 

6.      Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget , minst 2  møter i året, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

 

7.    Samarbeidsutvalgetgodkjenner årsplanen

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende samvirkelaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

Representanter i SU velges for 2 år og vara for 1 år. Slutter et medlem trer vara representanter inn som fullverdige medlemmer.

Saker som foreligges SU skal innen 14 dager bli behandlet og gitt en tilbakemelding.

 

§ 13     Dugnader

Barnehagen gjennomfører dugnad ved behov, begrenset til maks 1 per barnehageår. Dugnad organiseres av Samarbeidsutvalget sammen med barnehagens ledelse. 

 

§ 14     Forsikring

Dragaberget Barnehage SA har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle barn i barnehagen.

Forsikringen dekker ulykkesskade som rammer barna mens de oppholder seg i barnehagen, på utflukter, reiser og lignende som er arrangert av barnehagen.

Forsikringen omfatter også barna på direkte vei til og fra barnehagen. Forsikringen gjelder kun skade på person, og ikke skade på medbrakte personlige eiendeler som for eksempel klær, vogner, leker med mer.

Ansvarsforhold for skader som oppstår utover det som er regulert ovenfor, vil bli å avgjøre etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 1-2 og 2-1.

§ 15     Barnehagens ansvar

Barnehagen har ansvar for barna fra når de blir levert  til ett av personalet og til de blir hentet. Ved ulike arrangementer er det foreldre som har ansvaret for barna når foreldrene er tilstede.

Barnehagen innhenter fullmakter og diverse tillatelser som kjøring i bil, buss, foto og media.

Barnehagen er ikke erstatningspliktig ved tap av eiendeler, leker eller andre ting som kan bli ødelagt i barnehagetiden.

 

§ 17     Taushetsplikt

For virksomhet som omfattes av disse vedtektene, gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 til 13f tilsvarende, Lov om barnehage § 20. 

 

Ikrafttredelse:

Vedtektene gjøres gjeldende fra 26.04.2017